Lelkiségünk egyszerre gyökerezik
a Szent Ignác-i hagyományban
és a Karizmatikus megújulás megtapasztalásában.

SZENTLÉLEK KERESZTSÉG
& SZENT IGNÁC-I LELKISÉG

ÚGY ÉLNI, AHOGY Ő VEZET

“Keresni és megtalálni Istent mindenben.” 
Loyolai Szent Ignác

Hisszük, hogy a Szentlélek keresztség élővé teszi bennünk a keresztelés kegyelmeit. Életünk ezen alapvető momentumában, megtapasztaljuk Isten személyes szeretetét, mely elvezet minket arra, hogy Krisztusnak adjuk teljesen az életünket. A Szent Ignáci lelkiség szerint Isten igéjére alapozva, az Egyháznak engedelmeskedve Isten akaratához igazítva életünket.

Kettős gyökereinkből táplálkozva megízleljük a Szentlélek erejét és gyengédségét a karizmatikus élet által mely a tanúságtételre és evangelizációra indít minket, melyhez merészséget és bátorságot Tőle kapunk; Szent Ignácot követve a rendszeres lelki kísérés segíti felismerni Isten munkáját az életünkben, valamint megtanít minket figyelni azokra a lelki megmozdulásokra és vigasztalásokra melyek által Isten vezet minket.

LELKESEN A JÓ HÍRT HIRDETJÜK

A SZEGÉNY ÉS ALÁZATOS JÉZUST KÖVETVE

“Megfeleljetek, mi az alapja reményeteknek.”  
1Pét 3,15

A Közösség célja nem saját maga. Magunkévá tesszük Jézus szavait, melyeket a názáreti zsinagógában mondott, ez összefoglalja hivatásunkat: „Az Úr Lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.” (Lk 4, 18-19)

Ennek következtében életünk minden aspektusa az evangelizáció missziójának van alárendelve : szállásunk, életformánk, tanulmányaink és képzésünk. Hitünk elmélyítésére és szolgálatainkat segítendő bátorítva vagyunk, hogy folyamatosan képezzük magunkat lelki, teológiai és humán tudományok terén. Ez által is megnyitva a dialógus lehetőségét minden emberrel tovább adva azt ami minket éltet és válaszolva korunk kihívásaira.

AZ EGYSÉGÉRT LELKESEDVE

Merjünk hinni az
Egyház látható Egységében

„Legyetek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.”  Jn 17, 21

A Katolikus Egyház, az Ortodox Egyház, a Keleti Egyházak, az Anglikán Közösség, a Református, Evangélikus, Evangéliumi, Pünkösdi Egyházak tagjaiként… a közös életformát, imát és evangelizációt választjuk, a nélkül, hogy feladnánk a saját Egyházunkhoz való tartozásunkat és identitásunkat.

„Mert a keresztények megosztottsága az evangelizáció legnagyobb akadálya, mert hisszük, hogy Jézus Krisztus imája az egységért meghallgattatik: „Legyenek mindnyájan egyek, hogy higgyen a világ”, együtt, Ortodoxok, Protestánsok, Katolikusok, késedelem nélkül, rálépünk az alázatos, közösen megélt hétköznapok útjára.“ (Manifeste communautaire, 1986)

AZ IGAZSÁGOSSÁG SZENVEDÉLYE

MINDNYÁJAN TESTVÉREK

„Éhes voltam, és adtatok ennem.”
Mt 25, 35

Lakóhelyünkön, a kerületünkben vagy a plébániánkon, figyelve országaink anyagi és szociális szükségleteire, munkahelyünkön, helyi és nemzetközi szinten szeretnénk elköteleződni egy igazságosabb világért.

Ez különböző formákban valósul meg: Afrikában, Franciaországban és Brazíliában orvosi jelenléttel; Kongóban, Madagaszkáron és a Mauritius szigeten az utcagyerekek megsegítésével; a képzések támogatása az iskolákban és a migránsok között; politikai és munkahelyi megfontolás és elköteleződés; környezetvédelem…